ХІV.

Всеки се стреми към една
цялостна празнота, която напомня
прозвъняващо привечер в стара дъбова гора
стадо овце.ХV.
Паркът, 1999